Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDE – The Inch Company

Artikel 1. De Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van The Inch Company en op alle met The Inch Company aangegane overeenkomsten.
 2. The Inch Company richt zich voornamelijk op de verkoop in Nederland, België en Duitsland.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot The Inch Company Tools in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een overeenkomst

 1. De aanbiedingen of prijsopgaven op de internetsite van Inch Company.nl, folders en nieuwsbrieven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden The Inch Company op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot een totstandkoming tot een overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
 2. Specificaties en prijzen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. The Inch Company garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site, folders en nieuwsbrieven. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
 3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer The Inch Company het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Telefonische bestellingen en/of bestellingen per E-mail worden door The Inch Company als opdracht gezien. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden of telefonisch/per fax bevestigd hebben.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze door The Inch Company schriftelijk zijn vastgelegd.
 5. Koper en The Inch Company komen uitdrukkelijk overeen dat door deelektronische of telefonische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen worden aangegeven in euro's, inclusief omzetbelasting.  The Inch Company geeft de verzendkosten uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
 2. De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door The Inch Company bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
 4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Artikel 4. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend á contant of bij vooruitbetaling.
 2. Ten laste van de koper komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die The Inch Company als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.  

 

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal The Inch Company de producten onder rembours of door eigen bezorgservice bij contante betaling afleveren.
 2. Indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden.
 3. De door ons opgegeven levertijden gelden alleen voor leveringen in Nederland en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens drie werkdagen zal zijn.
 4. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw bestelling.
 5. Zodra de te leveren producten zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
 6. Zorgt u ervoor dat er iemand aanwezig is op het afleveradres. In het bestelformulier heeft u de mogelijkheid om een afwijkend verzendadres op te geven.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van The Inch Company tot het moment van de volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
 2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 

Artikel 7. Verplichtingen  

 1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door The Inch Company geleverde producten en diensten.
 2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van The Inch Company en haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
 3. De koper zal The Inch Company direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
 4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan The Inch Company te melden.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. The Inch Company behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door The Inch Company verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto's enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper.
 3. Koper mag de merken van The Inch Company niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de garantie verplichtingen, is The Inch Company nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door The Inch Company. The Inch Company is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 2. The Inch Company is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz..
 3. The Inch Company is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite wegens onderhoud of anderszins.
 4. The Inch Company aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, en op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Indien The Inch Company door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als The Inch Company als gevolg van de overmacht enig voordeel macht hebben.
 3. Koper en The Inch Company zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 11. Garantiebepalingen

 1. Er is een product binnen 8 dagen na ontvangst defect. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij The Inch Company. De artikelen moeten compleet en in onbeschadigde originele verpakking worden verzonden. Kopie factuur meesturen. De kosten van het retour zenden zijn in eerste instantie voor de koper, wij zullen de verzendkosten crediteren als na controle blijkt dat de klachten of garantieclaims terecht zijn. Wanneer de klachten of garantieclaims onterecht blijken te zijn worden onderzoekskosten, verzendkosten en indien van toepassing her verpakkingskosten in rekening gebracht. The Inch Company koopt in bij officiële Engelse en Duitse importeurs of producenten. Wij volgen de garantiebepalingen van deze partijen.
 2. U heeft een product binnen de garantietermijn maar die na 8 dagen defect is gegaan: De verzendkosten zijn dan niet voor The Inch Company, de verzendkosten zijn voor uw rekening. U dient dit conform artikel 7.4 schriftelijk te melden bij The Inch Company. De artikelen indien mogelijk compleet, en liefst in de originele verpakking naar ons verzenden. De garantie is beperkt tot fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolgen van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of derden. The Inch Company koopt in bij officiële Engelse importeurs of producenten. Wij volgen de garantiebepalingen van deze partijen.

 

Artikel 12.Toepasselijk recht en verdragen

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. The Inch Company is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 59382376.  

 

Artikel 14. Retouren

 1. Bevestigingsmaterialen worden niet retour genomen.
 2. De koper geniet een afkoelingsperiode van 14 dagen en mag zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden voor en gebruik maken van het retourrecht. Voor gereedschappen geldt dat gebruik van het retourrecht alleen mogelijk is als het gereedschap niet is gebruikt of beschadigd. Maatwerk valt buiten het retourrecht omdat dit product speciaal voor de klant besteld is.
 3. Retourzendingen worden uitsluitend in behandeling genomen als u een retournummer van ons heeft ontvangen, het retour formulier kunt u downloaden op de website.
 4. In het geval dat de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 15.1, zal The Inch Company binnen twee weken zorg dragen voor creditering van de aankoopsom inclusief de verzendkosten maar exclusief de Rembourskosten mits u de gehele bestelling retourneert. Indien u een deel van uw bestelling retourneert worden de verzendkosten niet vergoed . De door de koper gemaakte verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant . Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij The Inch Company de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terug ontvangt.
 6. The Inch Company zal de producten direct of uiterlijk binnen 1 week na ontvangst inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn, zal The Inch Company de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag te weten 1. de herstelkosten en 2. de waarde van het product.

 

 

© 2017 - 2023 The Inch Company | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel